<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Dit is Demand Driven SCM - deel 3

In het tweede deel van dit vierluik hebben we het belang ontvouwen van het ‘beslismoment’. Bij voorkeur beslissen we vroeg als de informatie al vroeg betrouwbaar is, maar laat als de informatie pas laat betrouwbaar is. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens niet het geval en is sprake van de ‘planningsmismatch’. Deze planningsmismatch blijkt onbewust en onbedoeld een recept voor teleurstelling en ellende. Bron van misalignment. Willen we de service paradox doorbreken dan zullen we dus moeten ontsnappen aan de planningsmismatch. De vraag is hoe?

planningsmismatchDrie strategieën van DSCM

Het goede antwoord op deze vraag blijkt verrassend eenvoudig. De beslismatrix onthult immers drie complementaire strategieën om aan de planningsmismatch te ontsnappen:

  • het uitstellen van risicovolle beslissingen tot er wel voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is;
  • het benutten van vroeg beschikbare informatie om risicoloze beslissingen te vervroegen;
  • het voorkomen van onnodige variatie en onzekerheid.

Overigens blijken de drie strategieën niet slechts complementair maar onderling gerelateerd. Immers om risicovolle beslissingen te kunnen uitstellen zijn korte reactietijden vereist. Dit vraagt om zekerheid en stabiliteit welke kunnen worden verkregen door risicoloze beslissingen te vervroegen. Hiertoe is het echter noodzakelijk onnodige onzekerheid te elimineren. Daartoe is het weer essentieel onnodige variatie te elimineren. Zonder variatie immers geen onzekerheid. Mits goed toegepast blijken de drie strategieën elkaar te versterken.

Uit bovenstaande blijkt dat dankzij elimineren van onnodige variatie en onzekerheid en vervroegen van risicoloze beslissingen, we risicovolle beslissingen kunnen uitstellen om succesvol te ontsnappen aan de planningsmismatch en minder afhankelijk te worden van chronisch onbetrouwbare voorspellingen en plannen. Met als gevolg dat alignment is geborgd en de eindklant krijgt wat hij nodig heeft en wanneer de eindklant dat wil, maar zonder verspilling. Een win/win game waarin de service paradox lachend wordt doorbroken, oftewel een Demand Driven Supply Chain (DDSC).

Definitie van DDSCM

Met het beschrijven van de essentie van een DDSC hebben we ook de kern blootgelegd van wat Demand Driven Supply Chain Management (DDSCM) is en waarom u het zou moeten willen.

Demand Driven SCM – verzameling van supply chain-initiatieven die zijn ontstaan om aan de Planningsmismatch te ontsnappen en de afhankelijkheid van prognoses te verminderen door flexibeler te worden met snellere reacties dankzij elimineren van onnodige variatie en onzekerheid en vervroegen van risicoloze beslissingen.

Kiezen voor DDSCM impliceert dus dat u zich niet langer neerlegt bij de afhankelijkheid van chronisch onbetrouwbare voorspellingen en plannen als gevolg van lange reactietijden en onnodige variatie en onzekerheid. Doet u dit wel dan is er per definitie dus geen sprake van DDSCM.

De aanduiding ‘Demand Driven’ kan worden verklaard uit het feit dat in het ultieme geval risicovolle beslissingen worden uitgesteld tot actuele vraag bekend is én voorspellingen worden gebaseerd op de behoefte aan de bron, dus nog voordat deze kan worden verstoord door ‘zelfveroorzaakte’ variatie.

Nu we weten wat DDSCM is en waarom u het zou moeten willen resteert de vraag hoe DDSCM u kan helpen. In het afsluitende deel van dit vierluik introduceren wij om u te helpen deze vraag te beantwoorden de Schijf van Vijf van DDSCM.

Dit was het derde deel van ons vierluik over Demand Driven SCM. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Alex Tjalsma via a.tjalsma@involvation.com

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Read
Albert Einstein